សារព័ត៌មាន​អាស៊ី ជួបជុំនិង​ពិភាក្សាអំពី​ការអភិវឌ្ឍ​គុណភាពនៃ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​បដិវត្តន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ – CEN