គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន រំលឹក​ឲ្យ​មាន​ដំណោះស្រាយ ឬ​ប្រឈម​ការដកហូត EBA – CEN