សិស្សសាលា​ឫស្សី​ម្នាក់ លោតទឹក​ស្រះលង់​ស្លាប់ ក្នុង​វត្ត​ឧត្តរា​វ​ត្តី​ – CEN