រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្តឹងទៅ​តុលាការ កំពូល​រំលាយ គណបក្សនយោបាយ ចំនួន​៩ – CEN