អភិបាល​រាជធានី ដឹកនាំ​មន្ត្រី​ជំនាញ​និង​អាជ្ញាធរ​ចុះ​ពិនិត្យមើល​ការស្តារ​ប្រឡាយ និង​ការដាក់​លូ​មេ ដើម្បី​រំដោះ​ទឹក​ផ្នែក​ខាងត្បូង​ផ្លូវ​សហព័ន្ធរុស្សុី – CEN