កម្ពុជា​និង​ញ៉ូវ​វេល​ហ្សេ​ឡ​ង់ ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត លើ​ការងារ​ផលិតកម្ម​សត្វ​ – CEN