សមត្ថកិច្ច​ចុះ​ឆែក​ឆេរ​ផ្ទះ​ស្រី​ស្រស់​លក់​ឡេ​សា​ច់ស Ah Gi Leder – CEN