ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានជួសជុល​ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ៣ ខុសបច្ចេកទេស ផ្លូវកំពុងជួសជុលមិនទាន់រួចផង ចាប់ផ្ដើមខូចបណ្ដើរៗឡើងវិញ – CEN