សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ប្រមូល​តម្រុយ​តាម​ពា្យ​បណ្ដឹង​ពលរដ្ឋ ​៣ ករណី ដែល​ប្តឹង​ក្រុមហ៊ុន​វឌ្ឍនៈ និង​ឧកញ៉ា ស៊ុន សុខណា​ – CEN