ទេសចរណ៍​ព្រះពុទ្ធសាសនា ទេសចរណ៍​ម្ហូបអាហារ និង​ទេសចរណ៍​បើកបរ​ដោយ​ខ្លួនឯង ត្រូវបាន​យកចិត្តទុកដាក់ កាន់តែ​ខ្លាំង​ក្នុង ACMECS និង​តំបន់ CLMV – CEN