នាំខ្លួន ផែង វណ្ណៈ ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​អ្នកទោស ឡើង​តុលាការ​បើកសវនាការ​ – CEN