លោក ផែង វណ្ណៈ ប្រកាសទទួលស្គាល់​កំហុស​គ្រប់យ៉ាង​របស់​ខ្លួន ហើយ​តុលាការ​នឹង​ប្រកាស​សំណុំរឿង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​មិថុនា – CEN