អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាខ​ណ្ឌ​ដើរតួនាទី​ជា​អ្នក​ត្រួតពិនិត្យ​មើល​ពី​ដំណើរការ​និង​សកម្មភាព របស់​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែមួយ​ – CEN