ប្តី​បាន​ទៅ​រករឿង​ប្រពន្ធ ដេញ​កាប់សម្លាប់ ដោយ​មូលហេតុ​មកពី​ការ​ប្រច័ណ្ឌ – CEN