សមាជិក​សមាជិការ​នៃ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​អា​សុី​ចំនួន​ប្រមាណ​ ៤០០​នាក់ ទស្សនកិច្ច​នៅ​សារមន្ទីរ​សន្តិភាព​សក​ម្ម​ភាព​កំចាត់មីន​សុី​ម៉ាក់​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN