ម្តាយចុង និង​កូនដើម កើត​ទំនាស់​ដណ្តើម​កេរទ្រព្យសម្បត្តិបែងចែក​មិន​ដាច់ ទោះ​មាន​ដីកា​ពី​តុលាការ​ក្តី ក្រោយ​ប្តី​និង​ឪពុក ស្លាប់​ – CEN