ការងារ​អាទិភាព​ជាច្រើន​ត្រូវបាន​ដាក់ចុះ​សម្រាប់​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​តម្រូវការ​បច្ចុប្បន្ន – CEN