ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ អនាគត​ជោគជ័យ​រួមគ្នា , កម្មវិធី​សម្ពោធ​សម្ព័ន្ធ​ពាណិជ្ជករ អ & អេ​ហ្វ កម្ពុជា បានបញ្ចប់​ជា​ស្ថាពរ​ – CEN