សិស្ស និស្សិត​ច្រើនជាង ៣៥០ នឹង​មក​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​អាហារូបករណ៍ និង​ការសិក្សា​នៅ​បរទេស ខេត្តសៀមរាប​ – CEN