ចាប់​មនុស្ស ៧នាក់​ រួម​ជាមួយ​នឹង​ត្រាក់ទ័រ ដែល​ឈូសឆាយដី​លិច​ទឹក​ – CEN