រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំង ដាំ​ដើមឈើ​រួមគ្នា​ក្នុង​បរិវេណ​ស្ថានទូត ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយពី​សារៈ​នៃ​បរិស្ថាន និង​ការអភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ​ – CEN