កាប់​គូទំនាស់រ​បួសដៃ​ដោយសារ​ខឹង​មិន​ជល់​កែវ​ – CEN