អា​ថ៌កំបាំង​ នៃ​ឡ​ស្លដែក​បុរាណ​ជាង​ ១០០០​ឆ្នាំមុន ត្រូវបាន​លាតត្រដាង​ដល់​អ្នកជំនាន់ក្រោយ​ – CEN