ញាក់សាច់ ខណៈពេល​ឃើញ​ប៉ូលិស​ឥណ្ឌា រាំ​ញាក់​តាម​ចង្វាក់ភ្លេង​ផង សម្របសម្រួល​ចរាចរណ៍​ផង​ – CEN