ផ្ទះ​របស់​លោក មាស នី អ្នកវិភាគ​ន​យោ​យ​បាយ និង​ជា​អ្នក​សិក្សា​ពី​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​ទាំង​ស្រុង​ – CEN