ការនាំយក​ទឹកស្អាត​សម្រាប់​ទទួលទាន​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ២,៥ លាន​នាក់​ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN