ការនិយម​កងដៃ​-​កង​ជើង របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ខ្មែរលើ​ – CEN