កំណើន​នៃ​ការនាំ​ចេញ​ក្រោម​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៩,៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ – CEN