អាកាសធាតុ​ក្នុង​កម្ពុជា​នឹង មាន​ទទួលរង​ឥទ្ធិពល​សម្ពាធ​ទាប ដែល​ធ្វើឱ្យ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស – CEN