គម្រោង​ជំរុញ​ផលិតកម្ម​ស្រូវ និង​ការនាំចេញ​អង្ករ កម្ពុជា​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់ ក្នុង​ការបង្កើន​ការនាំ​ចេញ​អង្ករ ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ – CEN