ប្រកាស​ចូល​កាន់​តំណែង​ក្រុមប្រឹក្សា​អាណត្តិ​ទី​៣ នៅ​ស្រុក​ចន្ទ្រា – CEN