ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សុខភាព​សិក្សា​ បើក​សិក្ខាសាលា​ជំរុញ​អោយ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រួត​ពី​និត្យ​ការលក់​ចំណីអាហារ​នៅ​គ្រប់​សាលារៀន​ទាំងអស់​ដើម្បី​ធានា​ពី​សុ​វត្តិភាព​របស់​សិស្ស – CEN