បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់ ទទួលបាន​ពានរង្វាន់ ថ្នាក់ជាតិ ថាមពល​ពិភពលោក ២០១៩ “National Energy Globe Award 2019” – CEN