លោក​ផៃ ស៊ី​ផាន​៖​សោកស្តាយ​ចំពោះ​វោហារ​សាសន៍​របស់​លោកស្រី ធីតា ឃិះ អំពី​បដិវត្តន៍​ពណ៌​ – CEN