សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ៖ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២ ដល់ទី​១០ ខែតុលា មាន​ពពក​ដេ​ដាស់​មាន​ភ្លៀង​ពី​បង្គួរ​ទៅ​ច្រើន ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស អាច​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ច្រើន​កន្លែង – CEN