លោក វិ​ល្លាម បន្ត​ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​ស្រាវជ្រាវ បណ្ដឹង​ពលរដ្ឋ​ជាង​១០០​គ្រួសារ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ដីធ្លី​ – CEN