ក្រសួងទេសចរណ៍​ជំរុញ​វាយតម្លៃ អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទទួលបាន​វិញ្ញាបនបត្រ​ស្តង់ដារ សមត្ថភាព​អាស៊ាន​ – CEN