លោកស្រី ហង្ស បុរី បរិយាយ​ពី​តម្លៃ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​កម្ពុជា​ – CEN