ថៃ​ដកហូត​លិខិតឆ្លងដែន​របស់​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់​ – CEN