ដាក់​បញ្ជា​ជាថ្មី​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ចុះ​ពិនិត្យ​គ្រប់​ហាង​បញ្ចាំ​២៤​ម៉ោង​ជាបន្ទាន់​ព្រោះ​ការបើក​២៤​ម៉ោង​ជា​អំពើ​ខុសច្បាប់​ – CEN