ទុក្ខលំបាក​របស់​ប្រជារាស្ត្រ ជា​ទុក្ខលំបាក​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN