អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ ៖ ទ​ង្វេី​ត្រីងៀត​ឆ្លៀត​ពង របស់​អ​តី​ត​មេដឹកនាំ​រំលាយ​….! – CEN