អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង ជួប​ជាមួយ​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​ – CEN