ការវិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ថា ជា​ការរួមចំណែក​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៃ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ – CEN