ផ្សព្វផ្សាយ​សៀវភៅ​ថ្មី​ពាក់ព័ន្ធ​យេនឌ័រ​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ដំណាក់កាល​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣ – CEN