ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាស​ឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា ទៅ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​មុន​ចូល និង​មុន​ចេញពី​តំណែង​ – CEN