គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​នូវ​របៀបវារៈ​ចំនួន ៥ – CEN