ការចោទប្រកាន់​មកលើ​លោក​ គីម​ សុវណ្ណ​ឌី នាយករង​បស​ស​ថា បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើពុករលួយ​ – CEN