តើ​ស្មើនឹង​រថយន្ត​ប៉ុន្មាន​គ្រឿង កំពុង​ធ្វើចរាចរ​នៅលើ​ផ្លូវ​ – CEN