ឃាត់ខ្លួន​អ្នកប្រព្រឹត្តបាន​ចំនួន​ ០៧​នាក់​ ព្រមទាំង​សម្ភារៈ​ភស្តុតាង​ក្នុង​រឿង​ល្បែងស៊ីសង ក្រោយ​ហាមឃាត់​មិន​ស្តាប់​ – CEN